Betingelser

Med mindre andet er aftalt eller fremgår nedenfor, gælder de almindelige fællesnordiske salgs- og leveringsbetingelser som anført i NL01.

 1. Gyldighed og anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Sealsupply Europe A/S, med mindre andet er skriftligt aftalt.
 2. Pris Alle priser angives for kunder med login i danske kroner (DKK) ekskl. moms og evt. skatter og afgifter, hvis ikke andet er anført. Kunder uden login får alle priser incl moms. Hvis salg er aftalt i udenlandsk valuta, forbeholder Sealsupply Europe A/S sig ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakurser. Mindste ordreværdi for ordrer via Sealsupply Europe A/S er for kunder med login e-handel er DKK 50,-. For kunder der handler kontant er mindste ordreværdi kr. 200,00 incl fragt og moms – levering ved kontant køb er altid med Post Danmark og min. kr 90,00.
 3. Betaling skal ske jævnfør den på fakturaen angivne betalingsbetingelse. Efter forfaldsdato beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt renters rente. Dertil kommer et rykkergebyr på DKK 100,00. Køber er ikke berettiget til at modregne i købesum med mindre modkravet er skriftligt anerkendt af Sealsupply Europe A/S. Hvis købers betalingsevne efter Sealsupply Europe A/S’s opfattelse forringes væsentligt, er Sealsupply Europe A/S berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse for købesummen.
 4. Ejendomsforbehold Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger.
 5. Levering sker ab fabrik sælgers adresse for købers regning og risiko, med mindre andet er skriftligt aftalt. Emballage som paller og pallerammer debiteres den enkelte forsendelse. Sealsupply Europe A/S tager ikke paller og pallerammer retur. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Standard lagervarer sendes normalt samme dag eller dagen efter. Alle ordre bliver sendt med Post Danmark, der er ingen mulighed for afhentning på vores lager eller i vores butikker.
 6. Annullering Ordren, der helt eller delvis er tilvirket efter købers anvisning, kan ikke annulleres.
 7. Mangler Ved mangler skal køber senest 8 dage efter modtagelse skriftligt reklamere over for Sealsupply Europe A/S. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte, hvis ikke reklamation har fundet sted inden for 12 måneder efter ibrugtagning, maksimalt 18 måneder efter levering. Sealsupply Europe A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af manglen.
 8. Produktansvar Sealsupply Europe A/S er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte. Sealsupply Europe A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekter ved det solgte. Et erstatningskrav eller krav om forholdsmæssig afslag over for Sealsupply Europe A/S kan ikke overstige det fakturerede beløb for den solgte genstand.
 9. Returnering Varer solgt af Sealsupply Europe A/S tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter tildeling af returordrenummer. Imødekommes dette ikke, returneres varen til kunden for dennes regning. Returvarer må ikke være beskadiget eller have været anvendt, og emballagen skal være intakt. Kun varer, som ikke er kundetilpasset, tages retur. For alle returvarer beregnes et gebyr på min. 15% af faktureret pris eller minimum DKK 100 pr. returneret varelinje. Dele, som ikke kan genanvendes, fratrækkes kreditnotaen. Kreditnota med en værdi på under DKK 300,00 vil ikke blive udstedt. Skaffevarer og udgående varer tages ikke retur.
 10. Dokumenter Alle oplysninger og data i Sealsupply Europe A/S’s generelle salgsmateriale enten på skrift eller elektronisk på www.mw.dk, herunder tegninger, produktbeskrivelser og –mål, kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, der i skriftlig aftale udtrykkeligt henvises til disse. Der tages forbehold for fejl i data fra leverandører og Sealsupply Europe A/S egen dokumentation.
 11. Force majeure Sealsupply Europe A/S hæfter ikke for forsinkelser eller manglende opfyldelse af indgåede aftaler som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, brand, hærværk, naturkatastrofe, generel vareknaphed eller andet, som Sealsupply Europe A/S ikke har kunnet undgå og hvis følger Sealsupply Europe A/S ikke har kunnet afværge. Begge partner kan skriftligt ophæve en aftale, når opfyldelse har været umulig i mere end 2. måneder pga. force majeure.
 12. Lovvalg og værneting Enhver tvist mellem partnerne afgøres efter dansk ret.